Một số điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020

Mật độ xây dựng là gì? Quy đinh và cách tính mới nhất

Bất kỳ một công trình nào muốn xây đựng đều phải dựa trên quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ xây dựng ban hành